แบบประเมินอาจารย์ 2-2556

เสาร์-อาทิตย์ ปีที่ 1

ภาษาอังกฤษพื้นฐาน 1
ภาษาสันสกฤตเพื่อการศึกษาค้นคว้าพระพุทธศาสนา

ภาษาไทย
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมาย
พระไตรปิฎกศึกษา 1
การปกครองคณะสงฆ์ไทย


เสาร์-อาทิตย์ ปีที่ 2

เสาร์-อาทิตย์ ปีที่ 3

การเมืองการปกครองท้องถิ่น
กฎหมายระหว่างประเทศ
การสืบสวนและสอบสวน
การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการเมืองของประเทศกำลังพัฒนา
นโยบายต่างประเทศของไทย
กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา

เสาร์-อาทิตย์ ปีที่ 4

การฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
การนิเทศการศึกษา
สัมมนาทางการศึกษา
คอมพิวเตอร์การศึกษาสำหรับวิชาชีพครู การบริหารและการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย
การการจัดบริการการศึกษาระดับปฐมวัยแก่ชุมชน
สื่อการเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย

 

ปกติเช้า ปีที 1
ปกติเช้า ปีที 2
ปกติเช้า ปีที 3
ปกติเช้า ปีที 4

Advertisements
โพสท์ใน ข่าว มมร ล้านนา | ใส่ความเห็น

แนวข้อสอบการสร้าง Blogger

แนวข้อสอบการสร้าง Blogger
การส้รางบล็อก
การสร้างโพสต์ใหม่
การลบโพสต์
แทรกการข้าม
การแทรกรูปภาพ
แทรกวีดิโอ
การสร้างหน้าเว็บ
การลบบล็อก
ยกเลิกการลบบล็อก

โพสท์ใน ข่าว มมร ล้านนา | ใส่ความเห็น

บทบาท internet ต่อการศึกษา

อินเทอร์เน็ตกับการศึกษาinternet-kids-logo

ตั้งแต่ต้น  ปี ค.ศ.1990 เป็นต้นมา การประยุกต์อินเทอร์เน็ตทางการศึกษาได้เปลี่ยนจากช่วงของการ
พัฒนาและวิจัยเครือข่าย มาเป็นช่วงของความพยายามในการบูรณาการเครือข่าย อินเทอร์เน็ตกับกิจกรรม อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว มมร ล้านนา | ใส่ความเห็น

การสอนภาษาไทย

ที่เด็กอ่านได้นั้น แท้จริง เด็กจำเหมือนการท่องจำ ถ้าคำนั้นไปอยู่หน้าอื่น ๆ เด็กจะอ่านไม่ได้ เพราะจริงๆ เด็กอ่านยังไม่ได้ เพียงแต่จำได้ว่าหน้านี้อ่านว่าอย่างไรบ้างเท่านั้น โดยเฉพาะ เด็กจะมีจำภาพได้มากกว่า หน้านี้ ภาพนี้ อ่านว่าอย่างไร อ่านเพิ่มเติม
โพสท์ใน ข่าว มมร ล้านนา | ใส่ความเห็น

แรงจูงใจมีความสำคัญต่อการเรียนการสอนอย่างไร

แรงจูงใจมีความสำคัญต่อการเรียนการสอนย่างไร

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เขียน วันทนียตระกูล

m280714แรงจูงใจกับการเรียนการสอน
การเรียนการสอนจะเกิดผลสมบูรณ์ต่อเมื่อ  ผู้เรียนมีความตั้งใจและสนใจทำงานที่ผู้สอนกำหนดอย่างกระตือรือร้น พฤติกรรมเหล่านี้ควรจะเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอ ตลอดเวลาการสอนที่ดำเนินอยู่ แต่เท่าที่ปรากฏอยู่เสมอก็คือ ผู้เรียนไม่ต้องการที่จะเรียน ขาดความพยายามในการทำงานด้วยตนเองอย่างจริงจัง ซึ่งผู้สอนจะต้องใช้เวลาไม่น้อย ในการตรวจสอบการทำงานของผู้เรียนตลอดเวลา อ่านเพิ่มเติม
โพสท์ใน ข่าว มมร ล้านนา | ใส่ความเห็น

พระพุทธเจ้ามีมาแล้วเป็นเรือนหมื่น

พระพุทธเจ้ามีมาแล้วเป็นเรือนหมื่น

พระมหาวิเศษ ปญฺญาชิโร (ผศ.) ปธ.๙, ศษ.บ, ศน.ม.
คณะศาสนาและปรัชญา มมร.ลน.

ตามความเข้าใจของพุทธศาสนิกชนชาวไทยทั่วไปจะเข้าใจว่า พระพุทธเจ้ามีพระองค์เดียว หรืออาจมีความเข้าใจว่ามีหลายพระองค์ แต่ทำไมไม่ค่อยมีใครกล่าวถึงพระพุทธเจ้าพระองค์อื่น ๆ ถ้าสังเกตพฤติกรรมความเชื่อของคนไทยจริง ๆ แล้ว ชาวไทยจะมีความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าว่ามีหลายพระองค์เช่นกัน ดังจะเห็นได้จากความเชื่อเกี่ยวกับพระพุทธบาทสี่รอย ที่พระพุทธเจ้าสี่พระองค์ คือ พระกกุสันธะ พระโกนาคมนะ พระกัสสปะ พระสิทธัตถะ มาประทับรอยพระบาทไว้ อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว มมร ล้านนา | ใส่ความเห็น

กีฬาสี ครั้งที่ 7

กีฬาสี ครั้งที่ 7
_DSC4738

อ่านเพิ่มเติม

โพสท์ใน ข่าว มมร ล้านนา | ใส่ความเห็น